Späť

Infekčné ochorenia a vakcinácie psa a mačky

Počet zobrazení: 6640

Infekčné ochorenia a Vakcinácia u psa a mačky
Úvodom si je potrebné uvedomiť, ţe všetky menované ochorenia pri neliečení skôr či neskôr vedú k smrti jedinca. Niektoré s nich sú dokonca prenosné na človeka /zoonózy/ .
Ochorenia rozdeľujeme podľa pôvodcu na vírusové a bakteriálne ,čo je veľmi dôleţité v následnej moţnej liečbe/terapii/ . Proti vírusom nemoţno priamo zasiahnuť pri vzniku ochorenia ,moţno len zmierňovať niektoré príznaky . Organizmus pri vzniku ochorenia to musí zvládnuť sám, preto úmrtnosť na tieto ochorenia sa pohybuje od 60-100%.U bakteriálnych infekcií je moţné priamo zakročiť proti pôvodcovi , no priebeh ochorenia a devastácia organizmu je tak rýchla , ţe napriek správnej liečbe jedinec umiera na zlyhanie niektorého dôleţitého orgánu.
Besnota – vírusové ochorenie vyskytujúce sa aj u mačiek aj psov prenosné na človeka. Ako jediné ochorenie je povinné kaţdoročne vakcinovať . Pri nakazení človeka je potrebné človeka začať liečiť do 5 dní inak končí smrťou.
Pôvodca – Lyssavirus
Zdroj v prírode- líška,netopiere
Cesta nákazy : pohryzením infikovanými slinami
Príznaky :
Zúrivá forma – zmena povahy agresivita, problémy s hltaním, strach z vody, pojedanie kameňov a iných predmetov, slinenie
Tichá forma - problémy s hltaním, strach z vody
Zviera umiera v kŕčoch a na ochrnutie dýchacích svalov
Ochorenie je moţné vakcinovať
Borelióza
Bakteriálne ochorenie u psov aj mačiek bez vekového ohraničenia. Baktéria napáda hlavne pečeň a obličky , a kĺby ktorých poškodenie môţe viesť k úhynu jedinca. Je to ochorenie ktoré sa môţe šíriť len cez prenášača – Kliešť psí – Ixodes ricinus
Pôvodca – Borrelia burgdorferi
Zdroj v prírode- infikované kliešte
Cesta nákazy : prisatie infikovaných kliešťom – baktéria sa uvoľňuje z slinných ţliaz aţ po 12-24 hodínách od prisatia. Percento výskytu infikovaných klieštov v posledných rokoch rapídne narástlo. /cca60%/
Príznaky :
Pre toto ochorenie nie sú typické príznaky, preto jej diagnostika je problematická – nechutenstvo, horúčkové stavy , pohybové problémy , Stmavnutie miesta prisatia kliešťa sa u psov vyskytuje len 20% prípadov.
Terapia: ATB, infúzna liečba – pri tomto ochorení pri neskorej diagnostike , môţu byť zmeny orgánov tak váţne ,ţe pacient hynie aj napriek správnemu výberu ATB.
Pri tomto ochorení je okrem vakcinácie dôleţité pouţívanie repelentných prostriedkov.
Ochorenie je moţné vakcinovať na rozdiel od človeka .
Pes
Parvoviróza – vírusové ochorenie u psov do 1 roka ţivota. Vírus napáda tráviaci trakt pri šteniatkach do 1. mesiaca vyvoláva zápal srdcového svalu. . Črevo stráca vstrebaciu schopnosť
Pôvodca – Parvovirus -1,2 – CPV1,2
Zdroj v prírode- psovité mäsoţravce
Cesta nákazy : výkaly infekčných zvierat
Príznaky :
Krvavá páchnuca hnačka, zvracanie , dehydratácia/strata vody/, najprv teplota neskôr nízka teplota pod 37 C° , apatia , Šteniatka hynú do 2-3 dní na silnú dehydratáciu.
Terapia: Podávanie hotových protilátok proti vírusu, ATB, infúzna liečba . Pri výskyte ochorenie v chove je potrebné dezinfikovať celé prostredie a pri ďalších vrhoch vakcinovať suku v prvých dňoch hárania, čo zabezpečí dostatočný titer protilátok na prvých 8 týţdnov ţivota.
Ochorenie je moţné vakcinovať
Coronaviróza - vírusové ochorenie u psov do 1 roka ţivota. Vírus napáda tráviaci trakt väčšinou ide o spoločnú infekciu s Parvovírusom .
Pôvodca – Coronavírus – CCV
Zdroj v prírode- psovité mäsoţravce
Cesta nákazy : výkaly infekčných zvierat
Príznaky :
Krvavá páchnuca hnačka, zvracanie , dehydratácia/strata vody/, Pri infekcii len coronavirusom je priebeh mierny a nie je smrteľný .
Terapia: ATB, infúzna liečba . Pri výskyte ochorenie v chove je potrebné dezinfikovať celé prostredie a pri ďalších vrhoch vakcinovať suku v prvých dňoch hárania, čo zabezpečí dostatočný titer protilátok na prvých 8 týţdnov ţivota.
Ochorenie je moţné vakcinovať.
Psinka
Vírusové ochorenie u psov do 1 roka ţivota. Vírus napáda dýchaciu , nervovú sústavu .
Pôvodca – Morbillivirus -CDV
Zdroj v prírode- psovité mäsoţravce
Cesta nákazy : kvapôčková infekcia
Príznaky :
Dýchacia sústava – výtoky s nosa, očí, zápal priedušiek aţ pľúc ,
Nervová sústava – ochrnutie zadných končatín
Po prekonaní psinky môţe vzniknúť – Psinkový chrup – kedy chýba časť skloviny na zube
Psinkové vankúšiky – vankúšiky na nohách sú extrémne zhrubnuté –zrohovatené – pes keď beţí ako by mal obuté topánky.
Terapia: ATB, infúzna liečba - len podporná liečba
Ochorenie je moţné vakcinovať.
Infekčná hepatída psov
Vírusové ochorenie u psov do 1 roka ţivota. Vírus napáda pečeň ,ktorú poškodenie môţe viesť k úhynu jedinca .
Pôvodca – Adenovirus - CAV1
Zdroj v prírode- psovité mäsoţravce
Cesta nákazy : kvapôčková infekcia
Príznaky :
Nechutenstvo, zvýšené pečeňové enzýmy, môţe byť ţltačka, horúčka, apatia, zväčšenie lymfatických uzlín, zápaly hrtana ,
Terapia: ATB, infúzna liečba - len podporná liečba
Ochorenie je moţné vakcinovať
Herpesvirusová infekcia psov
Vírusové ochorenie u psov spôsobujúce potraty alebo úhyn šteniat v prvom mesiaci ţivota .
Pôvodca – Herpesvirus - CHV
Zdroj v prírode- psovité mäsoţravce
Cesta nákazy : kvapôčková infekcia
Príznaky :
U dospelých zvierat nespôsobuje ,ţiadne príznaky alebo zdravotné problémy . U gravidných súk spôsobuje opakované potraty . Ak dôjde k porodeniu šteniat tie najčastejšie hynú do 48 hodín od pôrodu ak nie je dodrţaná zvýšená teplota.
Terapia :
Len vakcinácie pozitívnych súk ,čo zabezpečí dostatočné mnoţstvo protilátok pre potomstvo.
Psincový kašeľ
Ochorenie je vyvolané vírusmi aj baktériami, Ochorenie sa prejavuje zápalom horných/ nos, hrtan, priedušnica /aj dolných dýchacích ciest/priedušky a pľúca/.
Je to typické ochorenie ,kde je vysoká koncentrácia zvierat- koterce. Výskyt ochorenia nie je vekovo obmedzený.
Pôvodca –
Vírusy - vírus parainfluenzy – CpiV, Adenovirus –CAV2, CDV -vírus psinky,
Baktérie – Bordetella Bronchoseptica , Mycoplasma spp., Pasteurella , Streptococcus spp.
Zdroj v prírode- psovité mäsoţravce
Cesta nákazy : kvapôčková infekcia
Príznaky :
Infikované zvieratá vykazujú príznaky ako by mali cudzí predmet v ústnej dutine, výtok s nosa, kašeľ- suchý aţ dávivý , môţe vzniknú aţ zápal priedušiek a pľúc , nechutenstvo, apatia.
Terapia: ATB, infúzna liečba, prostriedky na zmiernenie kašľa/antitusiká/ - len podporná liečba – pri komplikovanom priebehu môţe trvať ochorenie aţ 1 mesiac.
Ochorenie je moţné vakcinovať
Leptospiróza
Bakteriálne ochorenie u psov bez vekového ohraničenia. Baktéria napáda hlavne pečeň a obličky ,ktorých poškodenie môţe viesť k úhynu jedinca .
Pôvodca – Leptospira icterohaemorragiae ,sejroe, grippotyphosa
Zdroj v prírode- potkany
Cesta nákazy : trus infikovaných zvierat
Baktéria je schopná prejsť aj cez neporušenú kožu.
Príznaky :
Ţltačka – hlavný príznak, nechutenstvo, zvýšené pečeňové enzýmy, horúčka, apatia
Terapia: ATB, infúzna liečba – pri tomto ochorení pri neskorej diagnostike , môţu byť zmeny orgánov tak váţne ,ţe pacient hynie aj napriek správnemu výberu ATB.
Ochorenie je moţné vakcinovať
Vakcinácia u psov
Šteniatko musí byť v prvom roku zavakcinované 4 krát.Vakcinačná schéma kopíruje postupný vývoj imunity tak aby zviera bolo čo najskôr chránene proti závaţným ochoreniam .
1 krát v 6.-7.týždni – revakcinácia o 3-4 tyţdne
DHPPi - proti psinke, parvoviróze, zápalu pečene, inf.laryngotracheitíde.
2 krát v 9.-10.týždni – DHPPi+L - proti psinke,parvoviróze,zápalu pečene,inf.laryngotracheitíde, leptospiróze - revakcinácia o 3-4 tyţdne
3 krát v 12.-13.týždni – DHPPi+L proti psinke,parvoviróze,zápalu pečene,inf.laryngotracheitíde, leptospiróze
4. krát – 15.-16. týždni - R – proti bestnote
Ďalšie odporúčané vakcinácie u psa :
- proti psincovému kašľu
- proti borelióze
-proti Herpesvirusu
-proti Gardioze -parazit
-proti Microsporum canis -pleseň
Pri prvej vakcinácii je potrebné vţdy vakcinovať 2 krát s mesačnou rozostupom /vakcinácia a revakcinácia / iba toto zabezpečí dostatočnú hladinu protilátok . Potom stačí vakcinovať iba raz ročne. Odporúčané vakcinácie aţ po dokončení základnej vakcinačnej schémy – okolo 20 mesiaca ţivota .
Mačka
Panleukopénia mačiek – parvoviróza mačiek
Vírusové ochorenie u mačiek do 1 roka ţivota .Vírus napáda tráviaci trakt s typickým rýchlym priebehom – akútnych hnačiek a zvracania. Črevo stráca vstrebaciu schopnosť.
Pôvodca – Parvovírus – FPV
Zdroj v prírode- túlavé mačky
Cesta nákazy : výkaly infekčných zvierat
Príznaky :
Ochorenie dosť časté v útulkoch .
Krvavá páchnuca hnačka, zvracanie , dehydratácia/strata vody/, najprv teplota neskôr nízka teplota pod 37 C° , apatia , Mačiatka hynú do 2-3 dní na silnú dehydratáciu .
Terapia: ATB, infúzna liečba . Pri výskyte ochorenie v chove je potrebné dezinfikovať celé prostredie .
Ochorenie je moţné vakcinovať
Infekčná peritonitída mačiek –FIP
Vírusové ochorenie u mačiek do 1 roka ţivota spôsobené mutáciou mačacieho Coronavirusu v tráviacom trakte mačky. K tejto zmene dochádza samovoľne z doposiaľ nevysvetlených príčin . Coronavírus normále spôsobuje mierne hnačkové ochorenie u mladých mačiek
Pôvodca – Coronavírus - FIPV
Zdroj v prírode- túlavé mačky
Cesta nákazy : všetky exkréty a sekréty / sliny,trus, nosný,očný sekrét/ infekčných zvierat
Príznaky :
Poznáme suchú a vlhkú formu
Suchá – pri ktorej sa vyzráţa fibrínových nálepov v hrudnej dutine, očiach, aj nervovej sústave je menej častá.
Vlhká – charakterizuje tvorba veľkého mnoţstva výpotku v hrudnej, brušnej a dutine osrdcovníka. Príznaky sú na začiatku ochorenia málo typické.
Terapia : Proti tomuto ochorenie nie ţiadna účinná terapia.
Ochorenie je moţné vakcinovať ale len seronegatívne jedince. Preto pred vakcináciou je potrebné zviera vyšetriť na titer protilátok.
Coronavirus pozitivne mačky je potrebné odstaviť od matky vo veku 4. týţdnov , kedy je moţnosť ochorenia najväčšie .
Ochorenia dýchacích ciet mačiek
Je to komplex ochorení s veľmi podobnými príznakmi len pôvodcovia sú aj vírusy alebo baktérie. U ţiadneho s týchto ochorení sa nepreukázal nákaza človeka – sú špecifické len pre populáciu mačiek.
Do tohto komplexu patria: 1. Kaliciviróza
2. Mačacia Chrípka
3. Kotercový kašel u mačiek
4. Chlamydióza u mačiek
Kaliciviróza
Pôvodca – Calicivirus -FCV
Zdroj v prírode- túlavé mačky
Cesta nákazy : kvapôčková infekcia
Príznaky – zápaly ústnej dutiny spojené so zápachom, zápaly horných aj dolných dýchacích ciest , Na rozdiel od väčšiny ochorení má toto ochorenie horší priebeh u dospelých mačiek.
Ochorenie je moţné vakcinovať
Herpesvírusová infekcia mačiek/mačacia chrípka/
Pôvodca – Herpesvirus 1 –FHV1
Zdroj v prírode- túlavé mačky
Cesta nákazy : kvapôčková infekcia
Príznaky –
Veľmi často sa vyskytujúce ochorenie pri mačiatkach do 1 roka ţivota.
Typické sú výtoky s očí spojené so zápalom spojiviek aţ celého oka, často zápal oka končí stratou funkcie oka – slepota . Dochádza k zápalom prevaţne v horných dýchacích cestách - zápal / nos, hrtan, priedušnica / .
Ochorenie je moţné vakcinovať
Kotercový kašel u mačiek
Pôvodca – Bordetela Bronchoseptica - baktéria , Calicivirus, Herpesvirus
Zdroj v prírode- túlavé mačky
Cesta nákazy : kvapôčková infekcia
Príznaky –
Zápaly horných aj dolných dýchacích ciest - sprevádzané – suchým kašľom , zvracaním, kýchaním, horúčkou, nechutenstvom, apatiou
Ochorenie je moţné vakcinovať ale nie špeciálnou vakcínou so všetkými pôvodcami len u psov.
Chlamydióza u mačiek
Pôvodca – Chlamydia felis - baktéria
Zdroj v prírode- túlavé mačky
Cesta nákazy : kvapôčková infekcia
Príznaky –
Ochorenie je častejšie u čistokrvných mačiek.
Typické sú výtoky s očí spojené so zápalom spojiviek ,hnisavý výtok s nosa . Dochádza aj zápalom prevaţne v horných dýchacích cestách - zápal / nos, hrtan, priedušnica / , horúčkou. Mačky obyčajne nestrácajú chuť do ţrádla. .
Ochorenie je moţné vakcinovať
Mačacia leukémia -FeLV
Vírusové ochorenie postihujúce imunitný systém jedinca. Ochorenie charakterizuje postupné chradnutie zvieraťa, spojené s vytváraním nádorovitých zhlukov v tele.
Pôvodca – Retrovirus
Zdroj v prírode- túlavé mačky
Cesta nákazy : sliny, výkaly, nosné sekréty, mlieko
Príznaky –
Ochorenie má dlhý priebeh 2-3 roky, u mačky dochádza k postupnému chradnutiu, pre vytváranie nádorovitých zhlukov hlavne v tráviacom trakte , pľúcach, veľmi významné sú zmeny v krvnom obraze – leukémia ,anémia/ chudokrvnosť / . Choré zviera vylučuje do prostredia vírusy počas celej doby ochorenia.
Liečba - len podporná -ATB– zmierňujúca druhotné infekcie vznikajúce pre postupné zlyhávanie imunitného systému .
Ochorenie je moţné vakcinovať.
Mačacia imunodeficiencia -FIV /mačací AIDS/
Vírusové ochorenie postihujúce imunitný systém jedinca. Ochorenie charakterizuje postupné chradnutie zvieraťa.
Pôvodca – Lentivirus
Zdroj v prírode- túlavé mačky
Cesta nákazy : sliny – hlavne pohryzenie
Príznaky –
Dlhodobé zápaly v ústnej dutine, v nosových dutinách , zväčšenie lymfatických uzlín , chradnutie . zápaly obličiek – pre zlyhávanie imunitného systému. Ochorenie často prebieha bez príznakov a jedinec takto šíri ochorenie v populácii.
Prevencia : preventívna kastrácia kocúrov na zníţenie agresivity
Liečba : len podporná -ATB– zmierňujúca druhotné infekcie vznikajúce pre postupné zlyhávanie imunitného systému .
Ochorenie nie je moţné vakcinovať.
Vakcinácia u mačiek
Mačiatko musí byť v prvom roku zavakcinované 4 krát. Vakcinačná schéma kopíruje postupný vývoj imunity tak aby zviera bolo čo najskôr chránene proti závaţným ochoreniam .
1 krát v 6.-8.týždni – revakcinácia o 3-4 týţdne
Panleukopenia , caliciviróza , herpes viróza ,
2 krát v 9.-11.týždni – revakcinácia o 3-4 týţdne
Panleukopenia , caliciviróza , herpes viróza , mačacia leukémia, chlamydia ,
3 krát v 13.-15.týždni – revakcinácia o 3-4 týţdne
Panleukopenia , caliciviróza , herpes viróza , mačacia leukémia, chlamydia ,
4. krát – 15.-16. týždni - R – proti bestnote
Ďalšie odporúčané vakcinácie u psa :
- proti borelióze
-proti Gardioze -parazit
-proti Microsporum canis -pleseň
Pri prvej vakcinácii je potrebné vţdy vakcinovať 2 krát s mesačnou rozostupom /vakcinácia a revakcinácia / iba toto zabezpečí dostatočnú hladinu protilátok . Potom stačí vakcinovať iba raz ročne. Odporúčané vakcinácie aţ po dokončení základnej vakcinačnej schémy – okolo 20. týţdňa ţivota .

slivet

Pohotovosť slúži na ošetrenie AKÚTNYCH život ohrozujúcich stavov,nie na výdaj krmív a liekov už liečených pacientov!!!!

Infolinka Slivet:

0908 359 075

0908 507 148

Lekársky garant:

mvdr eva slizova

MVDr. Slízová Eva

 e-mail: info@slivet.sk

Ul. Š. Záhorského 31
962 31 Sliač

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie